Leczenie krótkowzroczno?ci

Leczenie krótkowzroczno?ci Okuli?ci stosuj? kilka metod leczenia krótkowzroczno?ci, które mog? pomóc spowolni? jej post?p i poprawi? widzenie: Leczenie terapeutyczne. W tym rodzaju leczenia stosuje si? leki i witaminy, zabiegi laserowe oraz wideokomputerow? korekcj? wzroku (korygowanie nieprawid?owo?ci w uk?adzie optycznym oka). Soczewk? wymienia si? na soczewk? wewn?trzga?kow? (implant, który wszczepia si? w miejsce naturalnej soczewki w…

Przyczyny powstawania krótkowzroczno?ci

Przyczyny powstawania krótkowzroczno?ci Najcz?stsz? przyczyn? krótkowzroczno?ci jest dziedziczno?? – je?li przynajmniej jedno z rodziców cierpi na krótkowzroczno??, prawdopodobie?stwo wyst?pienia krótkowzroczno?ci u dziecka wzrasta o 30%. Je?li nagle oboje rodzice cierpi? na krótkowzroczno??, szansa, ?e dziecko rozwinie krótkowzroczno?? wzrasta do 50%. Krótkowzroczno?? mo?e wyst?pi? z nast?puj?cych przyczyn: Niekorzystne warunki aktywno?ci wzrokowej (wielogodzinna praca przy komputerze w…

Myopia

Myopia Myopia, czyli krótkowzroczno??, to choroba oczu, w której osoba ma s?abe widzenie z daleka, ale dobre z bliska. Wed?ug WHO, 30% ?wiatowej populacji cierpi na t? przypad?o??. Wi?kszo?? z nich to nastolatki poni?ej 18 roku ?ycia. Nasilenie patologii charakteryzuje stopie? krótkowzroczno?ci: 1 stopie?. Przy tym zaburzeniu osoba odczuwa niewielki dyskomfort podczas patrzenia na odleg?e…

Leczenie dalekowzroczno?ci

Leczenie dalekowzroczno?ci Metody zachowawcze Aby skorygowa? dalekowzroczno??, wystawia si? recept? na okulary lub soczewki kontaktowe. Produkty te mog? poprawi? jako?? ?ycia pacjenta. Okulary i soczewki mog? by? u?ywane na sta?e lub tylko do czytania, pracy z dokumentami i innych celów. W niektórych przypadkach przepisywane s? ortokeratologiczne soczewki nocne. Pacjent nosi je do snu, a nast?pnie…

Przyczyny dalekowzroczno?ci

Przyczyny dalekowzroczno?ci Istnieje kilka rodzajów nadwzroczno?ci u doros?ych: Nadwzroczno?? wrodzona, cz?sto wyst?puj?ca po 5 roku ?ycia, spowodowana jest nieprawid?owo?ciami w rozwoju zarodka i zmianami w budowie ga?ki ocznej po urodzeniu. Dalekowzroczno?? zwi?zana z wiekiem. Z czasem soczewka krystaliczna traci swoje funkcje, staje si? mniej elastyczna i traci zdolno?? do prawid?owego ustawiania ostro?ci. Dalekowzroczno?? zwi?zana z…

Dalekowzroczno??

Dalekowzroczno?? Dalekowzroczno?? (inaczej nadwzroczno??) to zaburzenie uk?adu optycznego oka, w którym promienie ?wietlne wpadaj?ce do oka skupiaj? si? w jednym punkcie i ogniskuj? za siatkówk?, zamiast na niej. W tym przypadku widzenie osoby jest ograniczone nie tylko na odleg?o??, jak si? powszechnie uwa?a, ale tak?e z bliska. Jest to jedna z najcz??ciej wyst?puj?cych chorób okulistycznych…

Przyczyny zeza

Przyczyny zeza Przyczyny zeza s? bardzo zró?nicowane. Mog? by? wrodzone lub nabyte: Obecno?? ametropii (nadwzroczno??, krótkowzroczno??, astygmatyzm) ?redniego i du?ego stopnia; urazy; pora?enia i niedow?ady; Anomalie w rozwoju i umocowaniu mi??ni okoruchowych; choroby o?rodkowego uk?adu nerwowego; stresy; Choroby zaka?ne (odra, szkarlatyna, b?onica, grypa itp.) choroby somatyczne; urazów psychicznych (przera?enie); powa?ne obni?enie ostro?ci widzenia jednego oka.…

Leczenie zeza

Leczenie zeza Przy zezie zazwyczaj tylko oko, które widzi normalnie, pozostaje zdolne do widzenia. Oko, które jest odchylone na bok, z czasem widzi coraz gorzej, a jego funkcje wzrokowe s? t?umione. Dlatego leczenie zeza nale?y rozpocz?? jak najszybciej. Leczenie zeza mo?e obejmowa?: korekcj? optyczn? (okulary, mi?kkie soczewki kontaktowe); Zwi?kszenie ostro?ci widzenia obu oczu (leczenie amblyopii)…

Jak samodzielnie wyleczy? zeza?

Jak samodzielnie wyleczy? zeza? Wi?kszo?? przypadków zeza leczy si? operacyjnie. Operacja polega na wykorzystaniu nowoczesnego, precyzyjnego sprz?tu. Po operacji pacjent przechodzi kurs terapii rehabilitacyjnej. Kompleksowe podej?cie jest uznawane za najskuteczniejsz? metod? leczenia zeza. Udowodniono, ?e niektóre metody pozwalaj? na samodzielne pozbycie si? zaburzenia lub znaczne zmniejszenie stopnia wady. Wszystkie te techniki opieraj? si? na usuni?ciu…

Zez

Zez Zez definiowany jest jako odchylenie oczu od wspólnego punktu fiksacji i towarzyszy mu zaburzenie widzenia obuocznego. W zale?no?ci od rodzaju zeza, nieprawid?owe ustawienie mo?e by? przej?ciowe lub trwa?e.Zez to do?? powszechna patologia wzroku, która wed?ug specjalistów wyst?puje u 2-6% populacji. Rodzaje zeza Istniej? dwa rodzaje zeza: prawdziwy i urojony. Ten drugi wyst?puje, gdy k?t…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare