Objawy choroby tarczycy u kobiet

Objawy choroby tarczycy u kobiet Tarczyca jest narz?dem endokrynnym wydzielania wewn?trznego, znajduje si? z przodu szyi i ma kszta?t motyla. Rol? tarczycy w organizmie jest regulacja ?ycia cz?owieka. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie narz?dów uk?adu dokrewnego i o?rodkowego uk?adu nerwowego, odgrywa wa?n? rol? w kszta?towaniu prawid?owego kr??enia krwi oraz reguluje zdolno?ci rozrodcze kobiet. Zaburzeniom pracy tarczycy…

Choroby tarczycy u m??czyzn

Choroby tarczycy u m??czyzn Tarczyca jest wa?nym narz?dem w uk?adzie endokrynnym cz?owieka. Produkuje hormony, które odpowiadaj? za procesy metaboliczne, o?rodkowy uk?ad nerwowy i funkcje rozrodcze. Choroby tarczycy u m??czyzn wyst?puj? rzadziej ni? u kobiet, ale s? trudniejsze w leczeniu. Przyczyny i charakterystyka chorób tarczycy u m??czyzn Tarczyca znajduje si? w przedniej cz??ci tchawicy, pomi?dzy 5-6…

Tarczyca po usuni?ciu macicy

Tarczyca po usuni?ciu macicy Usuni?cie macicy nie b?dzie mia?o wp?ywu na tarczyc?. Macica nie jest narz?dem endokrynnym. Nie produkuje ona hormonów. Operacja i usuni?cie macicy jest mo?liwe przy zastosowaniu trzech metod Histerektomia pochwowa jest najdelikatniejsza dla pacjentki i ?atwo tolerowana. Je?li rozmiar macicy i rozmiar pochwy na to pozwalaj?, macica mo?e zosta? usuni?ta przez pochw?…

Hormony tarczycy

Hormony tarczycy Tarczyca s?usznie uwa?ana jest za jeden z najwa?niejszych narz?dów w ludzkim organizmie. Tarczyca wa?y oko?o 20 gramów. Jest to tak ma?y organ, jednak dostarcza energii ?yciowej do ludzkiego organizmu. Tarczyca kontroluje prawie wszystkie narz?dy i uk?ady poprzez produkowane przez siebie hormony jodu. Bez wystarczaj?cej ilo?ci hormonów tarczycy niemo?liwe jest Normalny metabolizm. Wzrost, dojrzewanie…

Powi?kszona tarczyca

Powi?kszona tarczyca Tarczyca magazynuje jod i produkuje hormony zawieraj?ce jod, które reguluj? metabolizm i wp?ywaj? na wiele procesów zachodz?cych w komórkach, tkankach i ca?ym organizmie. ?rednia waga tarczycy wynosi 15-30 gramów, a d?ugo?? lewego i prawego p?ata to 4 cm. Tarczyca odgrywa najwi?ksz? rol? podczas wewn?trzmacicznego rozwoju p?odu. Hormony zawarte w gruczole wp?ywaj? na prawid?owy…

Powi?kszenie gruczo?u tarczowego

Powi?kszenie gruczo?u tarczowego Aby okre?li? obj?to?? tarczycy za pomoc? USG, prawid?owa obj?to?? gruczo?u nie powinna przekracza? 18 ml u kobiet i 25 ml u m??czyzn. Powi?kszona tarczyca lub “wole” mo?e by? objawem ró?nych zaburze? czynno?ci tarczycy i mo?e jej towarzyszy? zarówno spadek, jak i wzrost funkcji. Wole eutyretyczne – powi?kszenie tarczycy bez nieprawid?owo?ci w jej…

Objawy zaburze? czynno?ci tarczycy

Objawy zaburze? czynno?ci tarczycy Tarczyca, podobnie jak wszystkie inne narz?dy i uk?ady w naszym organizmie, jest wa?nym elementem jego funkcjonowania. Przeprowadza szereg unikalnych i niezast?pionych procesów, które odpowiadaj? za zdrowie uk?adu kr??enia, stan psycho-emocjonalny, tempo przemiany materii oraz funkcje rozrodcze. To w?a?nie w tarczycy syntetyzowane s? hormony, których praca zapewnia zdrowe funkcjonowanie organizmu. Nieprawid?owo?ci w…

Jak leczy? tarczyc??

Jak leczy? tarczyc?? Zaburzenia endokrynologiczne zajmuj? drugie miejsce po cukrzycy pod wzgl?dem cz?sto?ci wyst?powania. S? to powa?ne choroby, które mog? zagra?a? ?yciu i prowadzi? do uszkodzenia serca. Dlatego wa?ne jest, aby bada? si? przynajmniej raz w roku i wiedzie?, jak leczy? tarczyc?. Je?li traktowane w odpowiednim czasie, choroby te mog? by? zwykle wyleczone. Bez prawid?owej…

Tarczyca

Tarczyca W 1656 roku termin “tarczyca” zosta? ukuty przez angielskiego lekarza Thomasa Whartona, który uwa?a? tarczyc? za ozdob? na szyi maj?c? nada? jej okr?g?y kszta?t. W rzeczywisto?ci tarczyca jest gruczo?em wydzielania wewn?trznego, którego komórki produkuj? hormony (tyroksyn? i trójjodotyronin?) kontroluj?ce metabolizm i energi?, wzrost, dojrzewanie tkanek i narz?dów. Hormony tarczycy reguluj? aktywno?? mózgu, uk?adu nerwowego…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare