Zespó? stawu twarzowego

Zespó? stawu twarzowego Zespó? stawu twarzowego, czyli facet syndrome, to schorzenie stawów, które objawia si? jako spondyloartritis. Zapalenie stawów kr?gos?upa jest szczególnym przypadkiem choroby zwyrodnieniowej stawów, która obejmuje wszystkie cz??ci stawu: chrz?stk?, ko?? podchrz?stn?, wi?zad?a, torebk? stawow? i mi??nie oko?ostawowe. Zespó? fasetowy jest spowodowany urazem wi?zade?, które wi??? ze sob? stawy fasetowe. Zespó? fasetowy wyst?puje…

Ból w ramieniu

Ból w ramieniu Ból ramienia: przyczyny, warunki, diagnoza i leczenie. Definicja Ból mo?e towarzyszy? ró?nym procesom patologicznym ko?czyn górnych – urazom, zmianom zwyrodnieniowym i zapalnym, zespo?om neurologicznym. Ból ramienia mo?e by? jednym z objawów chorób uk?adu kr??enia, oddechowego i pokarmowego organizmu. Rodzaje bólu ramienia O ró?norodno?ci zespo?ów bólowych decyduje nie tylko z?o?ono?? budowy ko?czyn górnych,…

Ból w stawie biodrowym

Ból w stawie biodrowym Ból w stawie biodrowym: przyczyny, choroby, diagnoza i leczenie. Definicja Staw biodrowy odgrywa kluczow? rol? w codziennej mobilno?ci. Jest najwi?kszym stawem w naszym ciele i ka?dego dnia podlega ogromnym obci??eniom, podtrzymuj?c ci??ar ca?ego cia?a i ruch. Powszechnie przyjmuje si?, ?e choroby stawów pojawiaj? si? w starszym wieku. Jest to cz??ciowo prawda…

Leczenie bólu ?okcia

Leczenie bólu ?okcia: Dlaczego boli mnie ?okie?? Staw ?okciowy bierze udzia? w ka?dym ruchu r?ki: chwytanie, rzucanie, podpieranie, kopanie i podnoszenie ci??arów nie jest mo?liwe bez zdrowego ?okcia. Dlatego w?a?nie ból w ?okciu ogranicza codzienne ?ycie i sprawno?? oraz uniemo?liwia pacjentowi uprawianie sportu jak dotychczas. Staw ?okciowy nie jest prosty w budowie: porusza si? jednocze?nie…

Bolesne stawy w nogach

Bolesne stawy w nogach Ból i obrz?k stawów mo?e wyst?powa? przy wielu ró?nych schorzeniach. Im wcze?niej zostanie postawiona diagnoza i rozpocznie si? w?a?ciwe leczenie, tym wi?kszy sukces terapii. Zapalenie stawów uwa?a si? za “wczesne”, je?li diagnoza zostanie postawiona w ci?gu 6 miesi?cy od wyst?pienia pierwszych objawów. W wielu krajach w Europie istniej? kliniki “wczesnego zapalenia…

Ból w d?oniach – leczenie

Ból w d?oniach – leczenie Funkcj? r?ki jest chwytanie i przenoszenie przedmiotów, czyli ruchy, które wykonujemy w ?yciu codziennym – w domu i w pracy. R?ka pomaga nam równie? w nawi?zywaniu kontaktu z otaczaj?cym nas ?wiatem. Podawanie r?ki, dotykanie przedmiotów, gestykulacja – to wszystko s? ruchy r?ki, które z jednej strony pomagaj? nam odbiera? informacje,…

Ból w stawach r?k

Ból w stawach r?k Ból w stawach r?k ogranicza ich ruchomo??, pozbawiaj?c mo?liwo?ci wykonywania d?ugich prac zwi?zanych z drobn? motoryk?. Osobie mo?e przeszkadza? ból zarówno podczas ruchu, jak i w spoczynku, wyst?puje zaczerwienienie skóry nad patologicznym stawem, obrz?k i miejscowy wzrost temperatury. Rodzaje bólu w stawach r?k W zale?no?ci od charakteru procesu patologicznego wyró?nia si?…

Zapalenie stawów palców

Zapalenie stawów palców Setki tysi?cy ludzi na ?wiecie cierpi na zapalenie stawów – bolesn? chorob? uk?adu mi??niowo-szkieletowego, która zosta?a opisana przez Hipokratesa w V wieku p.n.e. Termin “zapalenie stawów” jest tradycyjnie rozumiany przez specjalistów jako okre?lenie ca?ej grupy chorób, które dotycz? stawów i maj? charakter zapalny. Co wi?cej, proces zapalny pr?dzej czy pó?niej obejmuje wszystkie…

Leczenie bólu stawów

Leczenie bólu stawów Leczenie bólu stawów wymaga holistycznego podej?cia. Taktyka leczenia obejmuje mechaniczne odci??enie, zmniejszenie stanu zapalnego i zapobieganie progresji choroby podstawowej. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec zniszczeniu chrz?stki, zachowa? jej funkcj? i poprawi? jako?? ?ycia osoby z bólem stawów. Leczenie zalecane przez specjalist? mo?e obejmowa? ró?ne techniki ?agodzenia bólu stawów: leki; fizjoterapi?; terapi?…

Co sprawia, ?e stawy bol??

Co sprawia, ?e stawy bol?? Cia?o cz?owieka sk?ada si? z 230 stawów. Ka?dy z nich to ca?y aparat, w sk?ad którego wchodzi nie tylko ko??, ale tak?e chrz?stka, mi??nie, warstwy lu?nej tkanki ??cznej i b?ony ?luzowe. Wszystkie te struktury u?atwiaj? przesuwanie si? powierzchni kostnych i nap?dzaj? ruch stawu. Mimo z?o?onej budowy, zdrowy staw funkcjonuje sprawnie.…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare