Skineitis, czyli zapalenie prostaty u kobiet

Skineitis, czyli zapalenie prostaty u kobiet – zapalenie narz?du, który nie istnieje Ka?dy wie, ?e kobiety nie maj? prostaty i dlatego nie mog? mie? zapalenia prostaty. Ale w rzeczywisto?ci p?e? pi?kna ma organ podobny w budowie do prostaty, który równie? ulega zapaleniu. Jest to nagromadzenie gruczo?ów skroniowych (paraurethralnych), które s? cz??ci? niedorozwini?tego gruczo?u krokowego. Do…

Zapalenie prostaty – zagro?enie dla zdrowia m??czyzn i kobiet

Zapalenie prostaty – zagro?enie dla zdrowia m??czyzn i kobiet Zapalenie gruczo?u krokowego to ostry lub przewlek?y stan zapalny gruczo?u krokowego. Jest 3. najcz?stsz? nieprawid?owo?ci? urologiczn? u m??czyzn. Na zapalenie prostaty mog? zachorowa? tylko m??czy?ni – u kobiet nie ma gruczo?u krokowego. Jednak m??czyzna z zapaleniem prostaty mo?e stanowi? pewne zagro?enie dla swojej partnerki seksualnej. Na…

Leczenie zapalenia gruczo?u krokowego u m??czyzn

Leczenie zapalenia gruczo?u krokowego u m??czyzn Podstawow? terapi? jest podawanie antybiotyków. Wspó?czesne osi?gni?cia farmakologiczne charakteryzuj? si? wysok? skuteczno?ci?, cho? nie mo?na ca?kowicie wykluczy? ryzyka nawrotu choroby. Lekarz przepisuje leki przeciwbakteryjne po wykonaniu badania bakteryjnego moczu i/lub wydzieliny gruczo?u krokowego pod k?tem rodzaju patogenu. W przypadku rozpoznania ostrego zapalenia prostaty doustna antybiotykoterapia trwa oko?o 4 do…

Zapalenie gruczo?u krokowego objawy u m??czyzn

Zapalenie gruczo?u krokowego objawy u m??czyzn Chorobie towarzysz? z?o?one zaburzenia, które dotycz? ca?ego uk?adu moczowego. Do g?ównych objawów nale??: niekontrolowane oddawanie moczu dyskomfort, bolesno?? przy opró?nianiu p?cherza moczowego Utrata potencji u m??czyzn w wieku rozrodczym. ból krocza przy d?ugotrwa?ym siedzeniu cz?ste i silne parcie na mocz Trudno?ci w opró?nianiu p?cherza zmniejszenie libido i zaburzenia erekcji…

Co to jest zapalenie gruczo?u krokowego u m??czyzn

Co to jest zapalenie gruczo?u krokowego u m??czyzn Zapalenie gruczo?u krokowego jest procesem zapalnym dotykaj?cym tkanki gruczo?u krokowego. Mo?e wyst?pi? w ka?dym wieku, ale cz??ciej wyst?puje u m??czyzn w ?rednim wieku. Ostre zapalenie prostaty wyst?puje nagle, charakteryzuje si? bólem, sztywno?ci?, trudno?ciami w oddawaniu moczu i wymaga aktywnego leczenia. Proces zapalny, który trwa miesi?cami i charakteryzuje…

Kalcyfikacyjne zapalenie gruczo?u krokowego

Kalcyfikacyjne zapalenie gruczo?u krokowego Kalcyfikacyjne zapalenie gruczo?u krokowego jest powik?aniem przewlek?ego zapalenia gruczo?u krokowego, charakteryzuj?cym si? tworzeniem konkrementów w os?onkach lub przewodach wyprowadzaj?cych gruczo?u. Kalcyfikacyjnemu zapaleniu prostaty towarzyszy zwi?kszona cz?stotliwo?? oddawania moczu, t?py ból w podbrzuszu i kroczu, zaburzenia erekcji, krew w p?ynie nasiennym, prostatorea. Kalcyfikacyjne zapalenie gruczo?u krokowego mo?na rozpozna? na podstawie badania palpacyjnego,…

Objawy bakteryjnego zapalenia gruczo?u krokowego

Objawy bakteryjnego zapalenia gruczo?u krokowego Objawy bakteryjnego zapalenia gruczo?u krokowego s? zwykle mniej wyraziste ni? w przypadku ostrego zapalenia i cechuj? si? znaczn? zmienno?ci?. Pacjent cz?sto ma w wywiadzie zaka?enia uk?adu moczowo-p?ciowego, w tym o etiologii gonokokowej. Bakteryjne zapalenie gruczo?u krokowego mo?e rozwija? si? równocze?nie z nawracaj?cymi zaka?eniami uk?adu moczowego, dlatego wa?na jest diagnostyka miejscowa.…

Bakteryjne zapalenie gruczo?u krokowego

Bakteryjne zapalenie gruczo?u krokowego: wspó?czesne spojrzenie na problem Bakteryjne zapalenie gruczo?u krokowego (BPH) jest cz?st? i nawracaj?c? chorob? o wyra?nie negatywnym wp?ywie na jako?? ?ycia. Choroba jest cz??ciej rozpoznawana u osób m?odych w okresie najwi?kszej aktywno?ci seksualnej i cz?sto jest powik?ana upo?ledzeniem funkcji kopulacyjnych i rozrodczych. Cz?sto?? wyst?powania przewlek?ego zapalenia gruczo?u krokowego rywalizuje z cz?stymi…

Czy mo?na wyleczy? przewlek?e zapalenie prostaty

Czy mo?na wyleczy? przewlek?e zapalenie prostaty Przewlek?e zapalenie prostaty to d?ugotrwa?y stan zapalny gruczo?u krokowego, który okresowo si? pogarsza. Jest to najcz?stsza choroba urologiczna w?ród m??czyzn, a lekarze wci?? debatuj?, czy jest ona ca?kowicie wyleczalna, czy te? nie i jak osi?gn?? d?ugotrwa?? remisj?. W zwi?zku z pilno?ci? problemu proponujemy dowiedzie? si?, czy i pod jakimi…

Oznaki i objawy przewlek?ego zapalenia gruczo?u krokowego

Oznaki i objawy przewlek?ego zapalenia gruczo?u krokowego Je?li m??czyzna ma co najmniej dwa z poni?szych objawów zapalenia prostaty, powinien niezw?ocznie uda? si? do wykwalifikowanego specjalisty: Zaburzone oddawanie moczu z wyst?powaniem przerywanego, s?abego strumienia moczu, niezwykle krótkiego zasi?gu, chlapania przy oddawaniu moczu, trudno?ci i bolesno?ci przed oddawaniem moczu. Cz?ste parcia na opró?nienie p?cherza wyst?puj? g?ównie w…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare