Leczenie cukrzycy typu 2

Leczenie cukrzycy typu 2 Leczenie cukrzycy typu 2 jest dopasowane i dostosowane do stadium choroby, stanu produkuj?cych insulin? “wysepek Langerhansa” w trzustce oraz le??cej u podstaw patologii. Je?li poziom HbA1C wynosi od 5,7% do 6%, wystarczaj?ca jest korekta diety i stylu ?ycia. Normalizacja metabolizmu glukozy i unikni?cie pocz?tku choroby w zdecydowanej wi?kszo?ci przypadków jest mo?liwe:…

Cukrzyca wywo?ana przez sterydy

Cukrzyca wywo?ana przez sterydy Cukrzyca steroidowa jest zaburzeniem endokrynologicznym, które rozwija si? w wyniku wysokiego st??enia w osoczu hormonów kory nadnerczy i upo?ledzenia metabolizmu w?glowodanów. Objawia si? objawami hiperglikemii: szybkim zm?czeniem, zwi?kszonym pragnieniem, cz?stym i obfitym oddawaniem moczu, odwodnieniem i zwi?kszonym apetytem. Specyficzne rozpoznanie opiera si? na laboratoryjnym wykryciu hiperglikemii, ocenie st??enia steroidów i ich…

Objawy cukrzycy u kobiet

Objawy cukrzycy u kobiet Zaburzenie endokrynologiczne charakteryzuj?ce si? ca?kowitym brakiem insuliny nazywane jest cukrzyc?. Zwi?kszona produkcja glukozy we krwi prowadzi do wielu problemów, które mog? by? ?miertelne. Wa?ne jest, aby wcze?nie wykry? objawy wysokiego poziomu cukru we krwi u kobiet. Wtedy mo?liwe jest rozpocz?cie leczenia na czas i unikni?cie powik?a?. Jakie s? objawy, które wskazuj?…

Cukrzyca typu 3

Cukrzyca typu 3 Ci??ka insulinooporna cukrzyca typu 3, charakteryzuj?ca si? ci??k? insulinooporno?ci? i znacznie wi?kszym ryzykiem wyst?pienia chorób nerek. Zosta?a rozpoznana u 11-17% badanych. Cukrzyca typu 3 jest spowodowana uszkodzeniem trzustki w wyniku stanów zapalnych, nowotworów lub operacji. Wariant ten upo?ledza nie tylko zdolno?? narz?du do produkcji insuliny, ale tak?e bia?ek potrzebnych do trawienia pokarmów…

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 wyst?puje znacznie cz??ciej ni? cukrzyca typu 1 – t? posta? choroby rozpoznaje si? u 90% osób z wysokim poziomem cukru we krwi (hiperglikemi?). O ile wcze?niej choroba ta rozwija?a si? g?ównie po 40. roku ?ycia, o tyle dzi? na cukrzyc? typu 2 zapadaj? znacznie m?odsze osoby, a liczba chorych…

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 1 jest chorob? polegaj?c? na zniszczeniu komórek beta trzustki, co prowadzi do bezwzgl?dnego niedoboru insuliny i rozwoju przewlek?ej hiperglikemii (wysokiego poziomu glukozy we krwi). Choroba zwykle rozpoczyna si? u dzieci i m?odzie?y, ze szczytem w wieku 10-13 lat, ale mo?e rozwin?? si? u osób w ka?dym wieku, w tym u…

Klasyfikacja cukrzycy

Klasyfikacja cukrzycy Wi?kszo?? ludzi wie tylko o dwóch najcz?stszych typach cukrzycy. W rzeczywisto?ci jednak jest ich wi?cej. W zale?no?ci od przyczyny, istniej? cztery typy cukrzycy: Typ 1, czyli insulinozale?na (cz?sto wrodzona); Typ 2 lub insulinoniezale?na (wyst?puje w 85% przypadków); Gestational – rozwija si? w czasie ci??y; Wtórna (objawowa) – wyst?puje w wyniku innych chorób (najcz??ciej…

Rodzaje cukrzycy

Rodzaje cukrzycy W zale?no?ci od typu, rodzaju i stopnia zaawansowania, choroba ró?ni si? objawami, sposobem ich rozwoju i stopniem manifestacji. Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 1 charakteryzuje si? szybkim, mo?na nawet powiedzie? nag?ym, rozwojem objawów. Choroba rozwija si? w ci?gu zaledwie kilku dni. Cz?sto zdarza si?, ?e osoba zapada w ?pi?czk? cukrzycow?, trafia do szpitala…

Jak mog? w domu stwierdzi?, czy mam cukrzyc??

Jak mog? w domu stwierdzi?, czy mam cukrzyc?? Rozpoznanie cukrzycy stawia si? na podstawie badania poziomu cukru we krwi (glikemii), w kontrowersyjnych przypadkach po podaniu glukozy. Je?li u pacjenta wyst?puj? objawy typowe dla cukrzycy (pragnienie, obfite oddawanie moczu, g?ód lub utrata wagi), wystarczy badanie poziomu cukru we krwi. Je?li jest ono podwy?szone, mamy do czynienia…

Leczenie cukrzycy

Leczenie cukrzycy Leczenie cukrzycy typu 2 rozpoczyna si? od doboru diety – kombinacja produktów i re?imu decyduje o redukcji masy cia?a i normalizacji procesów metabolicznych. Dieta jest bardzo wa?nym punktem w korekcie patologii, dlatego nale?y unika? wszystkich produktów zawieraj?cych glukoz?, napojów alkoholowych, ró?nych dodatków i s?odkich owoców. Sugestywna ?ywno?? – zalecane s? zszywki z supermarketu…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare