Niski poziom cholesterolu we krwi

Niski poziom cholesterolu we krwi Wed?ug ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) najcz?stszymi przyczynami chorób uk?adu kr??enia s? wysokie ci?nienie krwi, palenie papierosów i wysoki poziom cholesterolu we krwi. Z tego powodu oznaczanie cholesterolu jest obecnie wykonywane jako procedura przesiewowa, maj?ca na celu wykrycie wysokiego poziomu cholesterolu we krwi w odpowiednim czasie. Je?li jednak oka?e si?, ?e…

Podwy?szone objawy cholesterolu u kobiet

Podwy?szone objawy cholesterolu u kobiet Wiadomo, ?e podwy?szony cholesterol, czyli hipercholesterolemia, jest jednym z wiod?cych czynników ryzyka chorób uk?adu kr??enia u m??czyzn i kobiet. Wraz ze wzrostem st??enia lipoprotein o niskiej i bardzo niskiej g?sto?ci, trójglicerydów, wzrasta ryzyko niewydolno?ci serca, choroby wie?cowej, zawa?u serca i udaru mózgu. Wiele du?ych bada? klinicznych wykaza?o, ?e przy prawid?owym…

Wysoki poziom cholesterolu u kobiet

Wysoki poziom cholesterolu u kobiet Cholesterol to organiczny steroid, który bierze udzia? w wielu procesach biologicznych w organizmie. Cholesterol jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania uk?adu pokarmowego, hematopoezy, oddychania i innych. Ponadto jest wa?nym sk?adnikiem b?ony komórkowej, która pe?ni wiele funkcji i bierze udzia? w produkcji hormonów p?ciowych i hormonów nadnerczy. We krwi wyst?puj? dwa rodzaje…

Jakie produkty spo?ywcze obni?aj? cholesterol?

Jakie produkty spo?ywcze obni?aj? cholesterol? Cholesterol straszy? nas przez do?? d?ugi czas. Teraz sta?o si? jasne, ?e ten organiczny zwi?zek z b?ony komórkowej jest bardzo wa?ny dla normalnego funkcjonowania organizmu. Cholesterol bierze udzia? w syntezie witaminy D i hormonów, pomaga utrzyma? integralno?? komórkow?, produkuje kwasy ?ó?ciowe i chroni komórki krwi. Ale tylko w normalnych ilo?ciach.…

Hipercholesterolemia – wysoki poziom cholesterolu we krwi

Hipercholesterolemia – wysoki poziom cholesterolu we krwi Stan, w którym wzrasta st??enie cholesterolu we krwi, nazywany jest hipercholesterolemi?. Jest to g?ówny czynnik ryzyka chorób uk?adu sercowo-naczyniowego. Wyró?nia si? pi?? typów hipercholesterolemii, w zale?no?ci od tego, która frakcja cholesterolu jest podwy?szona. Rodzaje hipercholesterolemii: Typ I: nadmiar chylomikronów – najg?stszych lipoprotein. Typ II: nadmiar lipoprotein o niskiej…

?rodki ludowe na obni?enie cholesterolu

?rodki ludowe na obni?enie cholesterolu Podwy?szony cholesterol prowadzi w ko?cu do mia?d?ycy naczy? krwiono?nych, a tym samym do choroby wie?cowej (powik?anie – zawa? serca), ostrych zaburze? naczyniowych mózgu (udar mózgu), jest silnym ogniwem patologicznym w cukrzycy typu 2, w jaskrze (typ niedokrwienny) i zwi?zanej z wiekiem makulodystrofii siatkówki. Dieta na obni?enie cholesterolu we krwi Poni?ej…

Przyczyny wysokiego poziomu cholesterolu we krwi

Przyczyny wysokiego poziomu cholesterolu we krwi Dziedziczno?? Jedn? z g?ównych przyczyn hipercholesterolemii s? predyspozycje genetyczne. W hipercholesterolemii rodzinnej (FHH) wyst?puj? mutacje w genach odpowiedzialnych za metabolizm lipoprotein o niskiej g?sto?ci (LDL – “z?y” cholesterol). Pacjenci z hipercholesterolemi? rodzinn? maj? tendencj? do podwy?szonego poziomu cholesterolu ca?kowitego i “z?ego”. W zwi?zku z tym istnieje wi?ksze ryzyko rozwoju…

Co powoduje wzrost cholesterolu?

Co powoduje wzrost cholesterolu? Metabolizm lipidów w organizmie jest zaburzony przez trzy grupy czynników: Predyspozycje dziedziczne po??czone z niekorzystnymi czynnikami ?rodowiskowymi. Wtórne dyslipidemie to zaburzenia metabolizmu t?uszczów, które wyst?puj? w ró?nych chorobach. Dyslipidemie pokarmowe to zmiany w równowadze t?uszczów, które s? bezpo?rednio zwi?zane z nawykami ?ywieniowymi. Lekarze najcz??ciej spotykaj? si? z hipercholesterolemi? pokarmow?, która jest…

Co to jest cholesterol?

Co to jest cholesterol? Cholesterol to lipofilny alkohol, który powstaje w w?trobie i znajduje si? w b?onie wszystkich komórek cia?a. Cholesterol sam w sobie nie jest szkodliwy – jest niezb?dny do syntezy hormonów p?ciowych i hormonów nadnerczy, bierze te? udzia? w przemianie materii. Czym jest “dobry” i “z?y” cholesterol? Za transport cholesterolu po organizmie odpowiadaj?…

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare