?rodki ludowe na obni?enie cholesterolu

Podwy?szony cholesterol prowadzi w ko?cu do mia?d?ycy naczy? krwiono?nych, a tym samym do choroby wie?cowej (powik?anie – zawa? serca), ostrych zaburze? naczyniowych mózgu (udar mózgu), jest silnym ogniwem patologicznym w cukrzycy typu 2, w jaskrze (typ niedokrwienny) i zwi?zanej z wiekiem makulodystrofii siatkówki.

Dieta na obni?enie cholesterolu we krwi

Poni?ej przedstawiamy 10 sposobów na obni?enie cholesterolu:

 • Zmniejsz spo?ycie t?uszczów w diecie. T?uszcze nasycone maj? zdecydowanie najwi?kszy wp?yw na poziom cholesterolu. Tak wi?c, m?drze by?oby zmniejszy? spo?ycie ?róde? t?uszczów nasyconych, takich jak t?uste mi?sa, mas?o, ser i oleje rafinowane. Kiedy tylko to mo?liwe, zast?p te pokarmy rybami, drobiem lub niskot?uszczowymi produktami mlecznymi.
 • Przestaw si? na oliw? z oliwek. Oliwa z oliwek i niektóre inne pokarmy, takie jak orzechy, awokado maj? wysok? zawarto?? zupe?nie innego t?uszczu – jednonienasyconego. Stwierdzono, ?e t?uszcze jednonienasycone obni?aj? tylko cholesterol LDL (“z?y”), natomiast cholesterol HDL (“dobry”) pozostaje nietkni?ty. Tak wi?c trzymaj si? diety niskot?uszczowej, a nast?pnie dodaj 2-3 ?y?ki oliwy z oliwek – i tak codziennie. Upewnij si?, ?e zast?pujesz inne t?uszcze jednonienasyconymi, a nie tylko dodajesz do nich.
 • Nie jedz du?o jajek. Ale to nie znaczy, ?e powiniene? ca?kowicie wyeliminowa? je ze swojej diety. Chocia? jajka zawieraj? ogromne ilo?ci cholesterolu (275mg ka?de), dr McNamara uwa?a, ?e oko?o 2/3 populacji mo?e poradzi? sobie z dodatkowym cholesterolem w diecie bez do?wiadczania wzrostu poziomu cholesterolu w surowicy. Dzieje si? tak dlatego, ?e organizm przystosowuje si? do wysokiego poziomu spo?ycia poprzez zmniejszenie produkcji cholesterolu i usuni?cie jego nadmiaru. W jednym z jego bada? 50 pacjentów jad?o do 3 du?ych jaj dziennie przez 6 tygodni. Mniej ni? jedna trzecia z nich mia?a po tym czasie wysoki poziom cholesterolu. Je?li masz ochot? zje?? jajko i nadal unikn?? ryzyka, zmniejsz ich spo?ycie do 3 tygodniowo.
 • Trzymaj si? ro?lin str?czkowych. Po?ywne i niedrogie, fasola i inne ro?liny str?czkowe zawieraj? rozpuszczalny w wodzie b?onnik zwany pektyn?, który otacza cholesterol i wyp?ukuje go z organizmu, zanim zd??y wyrz?dzi? jak?kolwiek szkod?.
 • Obserwuj swoj? mas? cia?a. Im jeste? pe?niejszy, tym wi?cej cholesterolu produkuje Twój organizm. W wyniku 20-letnich bada? przeprowadzonych w Holandii stwierdzono, ?e masa cia?a jest pojedynczym najwa?niejszym czynnikiem determinuj?cym poziom cholesterolu w surowicy. Ka?dy wzrost masy cia?a o 0,5 kg zwi?ksza poziom cholesterolu o 2 poziomy. A s?ynne Framingham Heart Study znalaz?o wyra?ny zwi?zek mi?dzy poziomem cholesterolu we krwi a mas? cia?a.
 • Jedz wi?cej owoców. Owoce równie? maj? zdolno?? do obni?ania cholesterolu ze wzgl?du na zawarte w nich pektyny. Gastroenterolog James Cerda z University of Florida Health Sciences Center stwierdzi?, ?e pektyna z grejpfruta, która znajduje si? w mi??szu i skórce, obni?a cholesterol ?rednio o 7,6% w ci?gu 8 tygodni. Jedz du?o innych owoców. Je?li zjesz np. pó? grejpfruta na ?niadanie, jab?ko na drugie ?niadanie, kilka plasterków pomara?czy na obiad, by? mo?e uda ci si? znacznie obni?y? cholesterol.
 • Owies i j?czmie? wyci?gaj? cholesterol i t?uszcze. Beta glukan to rozpuszczalny b?onnik wyst?puj?cy w owsie i j?czmieniu. Obni?a on poziom cholesterolu i ryzyko chorób serca – donosi The Star. Zwi?zek beta glukan w?a?nie zmniejsza st??enie szkodliwego cholesterolu, nie wp?ywaj?c na korzystny cholesterol. Rozpuszcza si? w przewodzie pokarmowym, tworz?c w efekcie g?sty ?el. ?el ten wi??e si? z nadmiarem cholesterolu i t?uszczów nasyconych. Dzi?ki temu nie s? one wch?aniane przez organizm, lecz wydalane w sposób naturalny. Zdaniem ekspertów optymalne spo?ycie beta-glukanu to co najmniej 3 gramy dziennie. Efekt mo?na zaobserwowa? ju? po sze?ciu tygodniach.
 • Wezwij na pomoc marchew. “Marchewki równie? obni?aj? cholesterol, poniewa? zawieraj? pektyny – zapewnia dr Peter D. Hoagland ze Wschodniego O?rodka Badawczego Departamentu Rolnictwa USA w Filadelfii, w stanie Pensylwania. W rzeczywisto?ci osoby z wysokim cholesterolem musz? je?? tylko 2 marchewki dziennie, aby obni?y? go o 10-20%.
 • ?wiczenia. Kardiolog z Rhode Island Paul D. Thompson, profesor nadzwyczajny medycyny na Brown University, uwa?a, ?e mo?liwe jest, i? ?wiczenia zmniejszaj? blokad? cholesterolu, który nagromadzi? si? w t?tnicach. “Jednym z najlepszych sposobów na podniesienie ochronnego poziomu HDL – zapewnia – s? energiczne ?wiczenia, które równie? nieco obni?aj? niepo??dany poziom LDL”.
 • Nie pal. Oto kolejny powód, by rzuci? palenie. W badaniu przeprowadzonym przez naukowca z Nowego Orleanu, dr Davida S. Friedmona, MD, nastoletni ch?opcy, którzy palili zaledwie 20 papierosów tygodniowo, wykazali znaczny wzrost poziomu cholesterolu we krwi. W badaniu stwierdzono równie?, ?e palacze mieli niski poziom korzystnego HDL-cholesterolu. Jednak gdy grupa na?ogowych palaczy przesta?a pali?, u wszystkich nast?pi? szybki i znacz?cy wzrost st??enia HDL.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare