Niski poziom cholesterolu we krwi

Wed?ug ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) najcz?stszymi przyczynami chorób uk?adu kr??enia s? wysokie ci?nienie krwi, palenie papierosów i wysoki poziom cholesterolu we krwi. Z tego powodu oznaczanie cholesterolu jest obecnie wykonywane jako procedura przesiewowa, maj?ca na celu wykrycie wysokiego poziomu cholesterolu we krwi w odpowiednim czasie. Je?li jednak oka?e si?, ?e poziom cholesterolu jest niski, co to oznacza i jakie s? tego konsekwencje?

Dlaczego cholesterol jest potrzebny?

Cholesterol jest substancj? niejednorodn?. Wyró?nia si? “z?y” cholesterol, który utrudnia przep?yw krwi i gromadzi si? na ?cianach naczy? krwiono?nych w postaci blaszek mia?d?ycowych, oraz “dobry” cholesterol, który jest korzystny i nie uszkadza naczy? krwiono?nych.

Przydatne w?a?ciwo?ci “dobrego” cholesterolu

 • cholesterol wchodzi w sk?ad ?cian komórkowych i zapewnia ich wytrzyma?o??;
 • ma wiod?c? rol? w syntezie witaminy D;
 • wchodzi w sk?ad wielu hormonów, w tym serotoniny, hormonów p?ciowych i hormonów kortykalnych;
 • zwi?zany z syntez? ?ó?ci, przez co bierze udzia? w trawieniu;
 • odgrywa wa?n? rol? w przekazywaniu impulsów nerwowych;
 • przemieszcza si? w krwiobiegu, “zabieraj?c” ze sob? cz?steczki “z?ego” cholesterolu i wysy?aj?c je do w?troby w celu przetworzenia;
 • jest odpowiedzialny za integralno?? ?ciany jelita, itd.

Jak objawia si? niski poziom cholesterolu we krwi?

Niedobór cholesterolu w organizmie jest obarczony powa?nymi destrukcyjnymi konsekwencjami.

Je?li nie zostanie wykryty i nie zostan? w por? podj?te ?rodki zaradcze, mog? wyst?pi? nast?puj?ce objawy:

 • obni?one libido, poronienia, niep?odno??;
 • obni?ony stan psychiczny, mo?e wyst?pi? depresja, wybuchy agresji lub próby samobójcze;
 • cz?ste z?amania ko?ci, osteoporoza;
 • oty?o??;
 • cukrzyca;
 • nieprawid?owo?ci zwi?zane z tarczyc?;
 • udary krwotoczne;
 • os?abienie mi??ni, zwi?kszona m?czliwo??;
 • hiperplazja w?z?ów ch?onnych;
 • “t?usty” ka? (steatorrhea);
 • dr?twienie odruchów;
 • zmniejszenie apetytu.

Przyczyny niskiego poziomu cholesterolu we krwi

Czynniki prowadz?ce do hipocholesterolemii wci?? nie s? w pe?ni poznane.

Poni?ej przedstawiono list? naukowo potwierdzonych przyczyn:

 • d?ugotrwa?a, niekontrolowana g?odówka i wykluczenie t?uszczów z diety;
 • wysokie spo?ycie w?glowodanów;
 • nieprawid?owo?ci w?troby, które hamuj? syntez? cholesterolu;
 • nadczynno?? tarczycy;
 • d?ugotrwa?y stres;
 • zaburzenia metaboliczne;
 • choroby uk?adu pokarmowego, które blokuj? prawid?owe wch?anianie sk?adników od?ywczych;
 • gru?lica, zapalenie p?uc i inne choroby zaka?ne, którym towarzyszy gor?czka;
 • niektóre formy anemii;
 • zatrucia solami metali ci??kich;
 • przedawkowanie leków obni?aj?cych poziom cholesterolu.

Diagnoza i leczenie

Poziom cholesterolu w surowicy jest uzale?niony od p?ci i wieku. Pacjenci zwykle dowiaduj? si? o z?ym wyniku od lekarza lub je?li sami udali si? do laboratorium, badania wskazuj?ce na nieprawid?owe wyniki s? zaznaczone na formularzach kolorem czerwonym.

Je?li test wyka?e niedobór lipoproteiny o wysokiej g?sto?ci (HDL), nale?y skonsultowa? si? z endokrynologiem lub lekarzem ogólnym. Przepisz? oni dalsze badania w celu znalezienia podstawowej przyczyny, zalec? leczenie objawowe i zdecyduj? o diecie. Zostan? udzielone odpowiednie porady dotycz?ce zdrowego stylu ?ycia, a pacjent zostanie umieszczony na li?cie obserwacyjnej, poniewa? w takich przypadkach istnieje zwi?kszone ryzyko udaru mózgu.

Niebezpieczne jest samoleczenie. ?rodki ludowe s? uzasadnione i skuteczne tylko wtedy, gdy s? zatwierdzone przez lekarza.

Co nale?y zrobi?, aby cholesterol nie by? ni?szy od normy:

 • zdrowa dieta, ze spo?yciem pokarmów bogatych w lipidy omega-3: ryb, orzechów i t?uszczów ro?linnych;
 • w razie potrzeby zmniejszy? mas? cia?a, wybieraj?c odpowiedni? diet? (kombinacj? produktów spo?ywczych i ilo?? ich spo?ycia powinni ustali? specjali?ci);
 • wystarczaj?ce spo?ycie p?ynów (co najmniej dwa litry p?ynów dziennie);
 • przeprowadza? regularne badania kontrolne i lekarskie; – zrezygnowa? z niezdrowych nawyków i stosowa? si? do zalece? lekarza;
 • zrezygnowa? z niezdrowych nawyków i prowadzi? aktywny tryb ?ycia;
 • zminimalizowa? sytuacje stresowe, naby? umiej?tno?ci psychologicznej samorehabilitacji po negatywnych wp?ywach.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare